Waterbronnen Limburg Groote Heide

Waterbronnen Limburg – Groote Heide

De Groote Heide is een belangrijke achtertuin voor de stad Venlo. De naam zegt het al: de Groote Heide bestaat voornamelijk uit heide. Aan de zuidkant liggen enkele akkertjes, schraal grasland en bos waarin naaldbomen domineren. Om het grondwater goed te beschermen, is het hele natuurgebied, aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied. Zo wordt ervoor gezorgd dat de achtertuin van Venlo ook uitstekend drinkwater kan blijven leveren aan de stad. Jaarlijks gaat het om zo’n 4,6 miljard liter. Dit gebied wordt beschermd tegen hoogwater en veiliger en sterker gemaakt. Door lange periodes van droogte en pieken in wateroverlast neemt de kans op hogere waterafvoeren toe. Wil je weten wat(er) nog meer speelt in de Groote Heide? Lees dan verder. 

Jaomerdal

Jaomerdal
Klei- en zandwinning is medeverantwoordelijk voor de vorm van het huidige landschap in het Jaomerdal. In de omgeving wordt al sinds de Romeinse tijd klei gewonnen. Eerst gebeurde dit handmatig, later machinaal. Hierdoor ontstonden grote en kleine plassen. Juist de handmatige kleiwinning heeft voor een afwisselend reliëf gezorgd, waardoor de huidige natuur aan waarde heeft gewonnen.

Dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick

Dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick

De huidige dijk beschermt de dorpskern Baarlo en het landelijke gebied ten noorden hiervan. Op dit moment is de dijk niet hoog, sterk en stabiel genoeg om Baarlo – Hout-Blerick ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De huidige dijk in Baarlo midden wordt versterkt, er komt een nieuwe dijk in Baarlo zuid en de dijk bij Laerbroeck (Hout – Blerick) wordt landinwaarts verlegd om voldoende ruimte te bieden aan de Maas. Dit heeft impact op de mensen en het gebied. Als het gebied toch op de schop gaat pakken we in één keer meerdere opgaven aan.


De monding van de Kwistbeek wordt heringericht en er worden kwelgeulen aangelegd om betere omstandigheden te creëren voor planten en dieren die van oorsprong in de beek en de rivier thuishoren.


In Laerbroeck en bij de Hummerenweg wordt met de partners en betrokkenen onderzocht hoe deze gebieden een veilige en toekomstbestendige (her)inrichting kunnen krijgen. Voor het buitendijksgebied worden evacuatieroutes aangepast om bij hoogwater tijdig en veilig te kunnen evacueren. Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Dit is de fase waarin de plannen verder worden uitgewerkt. Dit doet het waterschap samen met de partners en betrokkenen.

Herininrichting Kaldenkerkerweg Tegelen

Herininrichting Kaldenkerkerweg Tegelen
De Kaldenkerkerweg in Tegelen wordt op een duurzame manier heringericht om wateroverlast in de wijk te voorkomen en een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Er wordt zoveel mogelijk groen in het gebied gebracht en ook onder de grond vind je een aantal duurzame oplossingen. Zoals waterdoorlatende verhardingen die ervoor zorgen dat afstromend regenwater sneller in de ondergrond terecht komt. Ondergrondse infiltratiekratten bergen dat regenwater en laten het geleidelijk infiltreren in de bodem. Hierdoor wordt het bestaande rioolstelsel ontlast, zodat het rioolwater de omgeving niet vervuilt. De herinrichting zorgt ervoor dat de Kaldenkerkerweg weer een veilige, aantrekkelijke en sociale omgeving is voor de bewoners. 

Waterspeelplek

Waterspeelplek
Onlangs is in Venlo de Lage Loswal opnieuw ingericht, waarbij ook een waterspeelplaats is gerealiseerd. De gemeente vindt het belangrijk dat deze locatie ook aantrekkelijk is voor kinderen van de achterliggende wijk en de stad. Het spelen met water past goed bij deze plek aan de Maas. Er wordt gebruik gemaakt van het schone water dat uit de Rijnbeek komt (ligt onder de grond). Er is toch niks leukers dan spelen met water, én jong geleerd is oud gedaan! Foto: Jos Saris (Venlo). 

Dijkversterking Belfeld

Dijkversterking Belfeld
De dijken in Belfeld bestaan uit twee groene keringen afgewisseld met een keermuur met een coupure en een deel met demontabele wanden. Na de overstromingen in de jaren ’90 zijn deze dijken als tijdelijke bescherming aangelegd. Inmiddels blijkt dat ze niet hoog en sterk genoeg zijn om ook in de toekomst Belfeld voldoende te beschermen. Onderdeel van de dijkversterking is het wijzigen van het tracé aan de zuidkant van Belfeld. Daarbij wordt de huidige schaardijk vervangen door een korte aansluiting naar de hoge grond. De demontabele wanden zijn vanwege het beheer en onderhoud, niet wenselijk. Er staat dus behoorlijk wat te gebeuren in Belfeld.

Wandelroute Waterbronnen Limburg Groote Heide

14 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Groote Heide

47 km
Naar route